Original Article


Efficacy and safety of epidural anesthesia versus local anesthesia in percutaneous transforaminal endoscopic discectomy: a systematic review and meta-analysis

Bin Zheng, Chen Guo, Shuai Xu, Linyu Jin, Yanye Hong, Chenjun Liu, Haiying Liu

Download Citation