Original Article


Impact of radiotherapy for head and neck cancer on obstructive sleep apnea: a prospective study

Ayako Inoshita, Naoko Sata, Shinichi Ohba, Yo Suzuki, Shin Ito, Nanako Shiroshita, Fusae Kawana, Takatoshi Kasai, Ryuzaburo Higo, Katsuhisa Ikeda, Fumihiko Matsumoto

Download Citation