Effect of 3 mg versus 6 mg pegfilgrastim on the prevention of febrile neutropenia in breast cancer patients receiving docetaxel and cyclophosphamide: a retrospective study

Zhisheng Zhang, Huan Li, Jiacheng Zhang, Xuan Ye, Hongyue Liu, Qing Zhai, Bo Yu, Qiong Du