The effect of prohibiting outside food during COVID-19 pandemic on the body weight of schizophrenic patients taking olanzapine or clozapine: a retrospective self-controlled study

Chengfang Zhang, Xiaodan Wang, Chengping Hu, Wenhua Ding, Han Li, Meng Wu, Manji Hu, Qiang Wang, Xirong Sun