The global trends of migraine research from 2010 to 2019: a scientometric study

Tingting Lu, Jieyun Li, Jingwen Li, Meixuan Li, Lufang Feng, Xiuxia Li, Long Ge, Cuncun Lu, Kehu Yang