Penicilliosis marneffei in HIV negative children: three case reports

Jiang-Hua Fan, Hai-Yan Luo, Long-Gui Yang, Meng-Ying Wang, Zheng-Hui Xiao