Outcomes and prognostic factors of apical periodontitis by root canal treatment and endodontic microsurgery-a retrospective cohort study

Shao-Qing Liu, Xue Chen, Xiao-Xiao Wang, Wei Liu, Xin Zhou, Xiao Wang