Creatinine-to-cystatin C ratio as a marker of skeletal muscle mass for predicting postoperative complications in patients undergoing gastric cancer surgery

Jiaqi Gao, Huiping Liang, Yun Qian, Junhai Pan, Wei Liu, Weilin Qi, Wei Zhou, Xiaolong Ge, Xianfa Wang