Risk factors for mortality of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients during the early outbreak of COVID-19: a systematic review and meta-analysis

Yanyan Wu, Hongyu Li, Zhongheng Zhang, Wenhua Liang, Tiansong Zhang, Zhenhua Tong, Xiaozhong Guo, Xingshun Qi