Efficacy and safety of Reduning injection in the treatment of COVID-19: a randomized, multicenter clinical study

Xiaolong Xu, Junhua Zhang, Wenke Zheng, Zifeng Yang, Xuegong Zhao, Changfeng Wang, Hongzheng Su, Li Zhao, Leyang Xue, Fen Hu, Xiaohong Xu, Minyong Wen, Jiong Liao, Zhaohai Zeng, Liping Wang, Jiaqing Zeng, Yuhong Guo, Bo Li, Qingquan Liu