Safety, efficacy, and analysis of key parameters after prophylactic administration of a sustained-release formulation of azithromycin in lung cancer surgery

Daisuke Taniguchi, Hironosuke Watanabe, Yoshitomo Morinaga, Daisuke Sasaki, Junichi Matsuda, Shuntaro Sato, Norihito Kaku, Takuro Miyazaki, Keitaro Matsumoto, Tomoshi Tsuchiya, Toshiyuki Sakaeda, Katsunori Yanagihara, Takeshi Nagayasu