Acupuncture for acute low back pain: a systematic review and meta-analysis

Xuan Su, Hong Qian, Biyu Chen, Wenjuan Fan, Danghan Xu, Chunzhi Tang, Liming Lu