Nomograms incorporating preoperative RDW level for the prediction of postoperative complications and survival in colorectal liver metastases after resection

Qichen Chen, Rui Mao, Jianjun Zhao, Xinyu Bi, Zhiyu Li, Zhen Huang, Yefan Zhang, Jianguo Zhou, Hong Zhao, Jianqiang Cai