Asymptomatic epiploic appendage with torsion in laparoscopic surgery: a case report and literature review

Peiming Sun, Jianwu Yang, Hongchang Ren, Xiaobo Zhao, Hongwei Sun, Jie Cui, Heming Yang, Yan Cui