Considerations and perspectives on digestive diseases during the COVID-19 pandemic: a narrative review

Juan Li, Chunmei Li, Xiaojun Wang, Yuping Wang, Yongning Zhou