Risk factors for brain metastases in patients with non-small cell lung cancer: a meta-analysis of 43 studies

Shanshan Chen, Xin Hua, Jinfang Jia, Ying Wu, Shuzhen Wei, Lu Xu, Shuhua Han, Hongming Zhang, Xiaoli Zhu