Validating scores predicting atrial fibrillation recurrence post catheter ablation in patients with concurrent atrial fibrillation and pulmonary diseases

Ying Bai, Zhen-Zhou Wang, Gai-Gai Zhang, Shi-Dong Guo, José Miguel Rivera-Caravaca, Yue-Li Wang, Yuan-Yuan Jin, Yue Liu