Customized self-expanding bare metal Y stents in the treatment of malignant carinal stenosis: a retrospective analysis

Ting Wang, Jie Zhang, Xiao-Jian Qiu, Juan Wang, Ying-Hua Pei, Jin-Mu Niu