Sphingosine 1-phosphate and osteoporosis: pathophysiology and therapeutic aspects—a narrative review

Jian Tian, Sen Ma, Wen-Qing Xie, Yuan-Min Zhang, Ling Tao, Yu-Sheng Li, Wen-Feng Xiao