Research progress on the molecular mechanisms of hepatic metastasis in lung cancer: a narrative review

Xinxin Ying, Nuo Ma, Xuehan Zhang, Haoyue Guo, Yu Liu, Bin Chen, Sha Zhao, Shengyu Wu, Wei Li, Lei Wang, Keyi Jia, Hao Wang, Peixin Chen, Minlin Jiang, Xuzhen Tang, Hui Qi, Chunlei Dai, Yayi He