The role of spontaneous portal-systemic shunts in liver transplantation: case report and literature review

Tielong Wang, Jinlong Gong, Zhitao Chen, Changjun Huang, Jia Yu, Zhiyong Guo, Xiaoshun He