Mechanism of Huayu Jianpi Fangshi decoction in urolithiasis prevention: a randomized trial

Xiao-Song Gao, Jian Pan, Ran Pang, Bing Liu, Shu-Qi Song