Efficacy and safety of traditional Chinese medicine on treating oligomenorrhea: a systematic review and meta-analysis

Yannan Li, Guozhen Zhao, Wei Shi, Yin Zhang, Hanlin Diao, Nan Ding, Panpan Li, Fang Zhang, Lei Yang, Mengyao Sun, Hang Yu, Bo Li, Li Xu