Pulmonary rehabilitation focusing on the regulation of respiratory movement can improve prognosis of severe patients with COVID-19

Jiaolin Sun, Jia Liu, Hong Li, Cuixia Shang, Tingting Li, Wenwen Ji, Jing Wu, Xu Han, Zhihong Shi