Sinonasal manifestations and dynamic profile of RT-PCR results for SARS-CoV-2 in COVID-19 patients

Xiaoqing Jia, Shan Shao, Hong Ren, Yuan Xu, Jinming Zhao, Yan Zhao, Yue Wang, Shiping Bao, Junping Yan, Xiangdong Wang, Luo Zhang