Early extubation in operating room after single-lung transplantation: a single institutional experience

Qing Ai, Hongsheng Deng, Danxia Huang, Qihua He, Guilin Peng, Weixiang Lu, Hengrui Liang, Yunpeng Zhong, Jianfu Li, Shan Xiong, Bo Cheng, Caichen Li, Yi Zhao, Tuo Xing, Run Li, Ying Chen, Wenhua Liang, Xin Xu, Jianxing He