Lingual mucosa graft ureteroplasty for ureteral stricture: a narrative review of the current literature

Kunlin Yang, Shubo Fan, Zhihua Li, Hua Guan, Peng Zhang, Xuesong Li, Liqun Zhou