Comparison and clinical characteristics of COVID-19 between January and February 2020 in Wuhan, China

Ruhao Yang, Jie Wei, Weihua Hu, Jun Xiong, Menglin Liu, Ke Hu