Correlation between early brain natriuretic peptide level and mortality in cancer patients with septic shock

Yong Yang, Jiahua Leng, Renxiong Chen, Hongzhi Wang, Chunyi Hao