Nomograms predicting primary lymph node metastases and prognosis for synchronous colorectal liver metastasis with simultaneous resection of colorectal cancer and liver metastases

Jinjie Yao, Qichen Chen, Yiqiao Deng, Jianjun Zhao, Xinyu Bi, Zhiyu Li, Zhen Huang, Yefan Zhang, Jianguo Zhou, Hong Zhao, Jianqiang Cai