Biomarkers for the diagnosis of sepsis-associated acute kidney injury: systematic review and meta-analysis

Yun Xie, Peijie Huang, Jiaxiang Zhang, Rui Tian, Wei Jin, Hui Xie, Jiang Du, Zhigang Zhou, Ruilan Wang