Effects of Six Sigma methodology on depression and anxiety of patients with end-stage renal disease

Lingling Yang, Haixia Wang, Jingjing Cao, Yin Qian, Yanhong Gu, Chengmei Chu