Application of microlecture teaching methods in standardized residency training during COVID-19 in Wuhan: a randomized, controlled study

Zhaohong Kong, Tao Li, Zhaohui Zhang, Jian Jiang, Junhua Mei