The mechanism of Bushen Huoxue decoction in treating intervertebral disc degeneration based on network pharmacology

Shuai-Hua Feng, Fang Xie, Hong-Yan Yao, Guan-Bao Wu, Xiang-Yun Sun, Jie Yang