A bibliometric analysis of acute respiratory distress syndrome (ARDS) research from 2010 to 2019

Xinyu Zhang, Chengyuan Wang, Hongwen Zhao