Successful reconstruction of ischial pressure sores with inferior gluteal artery descending branch perforator flap

Hanhua Li, Wen Lai, Shaoyi Zheng, Zhifeng Huang, Zuan Liu, Bing Xiong