Male breast cancer with ureteral metastasis: a case report

Yanbo Chen, Jiannan Wu, Tingting Hu, Juanjuan Wang, Fengxi Su