Case Report


Successful management of adenoid cystic carcinoma of the lacrimal sac with apatinib combined with concurrent chemoradiotherapy: a case report

Shuyuan Zhang, Qiuji Wu, Di Liu, Haijun Yu, Yahua Zhong, Yunfeng Zhou