Clinical features and management experience in patients with metastatic spinal bladder cancer: a single-institution 10-year retrospective study

Xi Zhou, Shuzhong Liu, Siyuan Yao, Zhen Huo, Yipeng Wang, Yong Liu