A narrative review of the research progress and clinical application of platelet-rich plasma

Yiqiu Cao, Xiaoxuan Zhu, Ruixin Zhou, Yayi He, Zhourui Wu, Yu Chen