Prolonged survival following everolimus combined with temozolomide for metastatic malignant melanoma with FBXW7 mutation: a case report and literature review

Bin Wang, Chao Qu, Qin Zhao, Huanhuan Wang, Jinlong Wei, Lingbin Meng, Ying Xin, Lihua Dong, Xin Jiang