The global state of research and trends in osteomyelitis from 2010 to 2019: a 10-year bibliometric analysis

Peisheng Chen, Xiaofeng Lin, Bin Chen, Ke Zheng, Chaohui Lin, Bin Yu, Fengfei Lin