Efficacy and safety of Huazhi Rougan granule in the treatment of non-alcoholic Fatty liver: a systematic review and meta-analysis

Tianyuan Wang, Jin Song, Jing Hu, Shuo Feng, Huina Zhang, Hong Wang, Bo Li