Dynamic programming for solving a simulated clinical scenario of sepsis resuscitation

Zhongheng Zhang, Xiaodian Zhang, Shenhong Gu, Xiaoqing Xu, Wei Jiang, Chuanzhu Lv, Shaojiang Zheng