Nomogram for preoperative estimation of prognosis after retropubic tension free vaginal tape in female patients with stress urinary incontinence

Chen Zhong, Lei Pan, Zheng Deng, Jinhua Tang, Yiping Zhu, Bangmin Han, Yan Hong, Juntao Jiang, Shujie Xia