Original Article


A 4-week, randomized, double-masked study to evaluate efficacy of deproteinized calf blood extract eye drops versus sodium hyaluronate 0.3% eye drops in dry eye patients with ocular pain

Yaying Wu, Xiuming Jin, Yujie Mou, Kelan Yuan, Jinjin Min, Xiaodan Huang