Predicting mask-wearing behavior intention among international students during COVID-19 based on the theory of planned behavior

Yanjun Sun, Banghui Qin, Zhiqing Hu, Huanan Li, Xin Li, Yuan He, Huaxing Huang