Controlling nutritional status is a prognostic factor for patients with lung cancer: a systematic review and meta-analysis

Chi Zhang, Xiao-Kun Li, Zhuang-Zhuang Cong, Chao Zheng, Chao Luo, Kai Xie, Yang Xu, Wen-Feng Gu, Yong Qiang, Yi Shen