Sequential use of EGFR-tyrosine kinase inhibitors based upon EGFR mutation evolution achieves long-term control in a non-small cell lung cancer patient: a case report

Yueqiang Jiang, Jun Zhang, Xudong Jiang, Ling Cheng, Xin Liao, Yuanyuan Li, Min Zhang, Rongrong Chen, Tiejun Yin