Reduction in rectal doses of pelvic radiotherapy with excessive rectal gas extraction: a single-institution case report

Xue Jiang, Ying Chen, Junqing Liu, Lihua Ning, Xiaoli Sun, Linyan Zheng, Xinke Li, Fang Wang, Xinli Zhu, Yufeng Lou, Senxiang Yan